Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+  | 

Harmonogram rekrutacji


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie

na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie zarządzenia nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022r, w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023 oraz § 11bab ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do liceum, do oddziału mistrzostwa sportowego (klasa I D).

od 16 maja 2022 r.
do 30 maja 2022 r.
 godz. 8.00 - 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.

godz. 9.00 - 15.00

2

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do liceum wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) (klasy IA, IB, IC), z wyłączeniem oddziału mistrzostwa sportowego.

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
godz. 8.00 - 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.

godz. 9.00 - 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
godz. 9.00 - 15.00

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora liceum, terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej (dotyczy rekrutacji do klasy I D).

do 14 maja 2022 r.

 

5

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (rekrutacja do klasy I D).

I termin 31 maja 2022 r.
godz. 16.00.
II termin 14 czerwca 2022 r. godz. 16.00


8 sierpnia 2022 r. godz. 16.00

6

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

I termin 6 czerwca 2022 r.;
II termin 20 czerwca 2022 r.

10 sierpnia 2022 r.

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 

do 13 lipca 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.
godz. 10.00

12 sierpnia 2022 r.
godz. 10.00

10

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum.

od 21 lipca 2022 r.
do 27 lipca 2022 r.
godz. 9.00 - 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
godz. 10.00 - 15.00

11

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 lipca 2022 r.
godz. 12.00

19 sierpnia 2022 r.

 godz. 12.00

12

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

28 lipca 2022 r.

19 sierpnia 2022 r.

13

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 29 lipca 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.

14

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 2 sierpnia 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

15

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

16

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

17

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

 

©2017 Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie
Deklaracja dostępności   |   Projekt i realizacja: 10M